Toto webové sídlo využíva iba technické cookies, nespracováva a neuchováva žiadne osobné údaje.
Viac informácií...

Prejsť na hlavný obsah
Spýtajte sa novú otázku

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Bližšie informácie o knižnici:

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Knižnica je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Plní funkciu obecnej knižnice pre mesto Zvolen, regionálnej knižnice s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Zvolen, Detva a Krupina, koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v samosprávnom kraji. Knižnica sídli v historickej budove bývalého Remeselníckeho domu (z roku 1928) na ulici Ľ. Štúra. Budova je dvojpodlažná a knižnica zaberá plochu 1 810 m2. Pre používateľov je k dispozícii 1 143 m2. Počet knižničných jednotiek 163 437. Počet titulov dochádzajúcich novín a časopisov je 170.


Adresa: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Ľ. Štúra 861/5, 960 82 Zvolen
Telefónny kontakt: 045/5331071
Emailový kontakt:
Webové sídlo: www.kskls.sk

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra